We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

הצעת חוק בעניין הקלות מס במיזוג ופיצול של חברות – שינויי מבנה

 

ביום 13.2.2017 פורסמה הצעת חוק לתיקון הוראות חלק ה2 לפקודת מס הכנסה. הצעת החוק מסדירה את התנאים שבהתאם להם שינויי מבנה, כגון מיזוג ופיצול של חברות והעברת נכסים, לא יחויבו במס. מטרתו העיקרית של התיקון המוצע היא הגמשת המגבלות החלות על מתן הקלות המס בביצוע שינויי המבנה ומתן מענה הולם לצורכי אותן חברות, ובפרט חברות הפועלות בענף ההיי-טק.

להלן סקירת השינויים העיקריים המוצעים בהצעת החוק:

1. הקלות במגבלות החלות על שינוי באחזקות בחברות המשתתפות בשינוי המבנה – על פי המצב החוקי היום, מיזוג חברות, העברת זכויות בנכס ופיצול חברות לא יחויבו במס, בין היתר, בתנאי שבעלי הזכויות הקיימים בחברות ערב שינוי המבנה ימשיכו להחזיק בזכויותיהם בתקופת המגבלות (עד שנתיים מתום שנת המס שבה חל מועד שינוי המבנה). למגבלה זו נקבעו מספר חריגים המאפשרים ביצוע דילול, בתנאים מסוימים, לאחזקות בעלי המניות הקיימים ללא שיהווה הדבר הפרה להסדר בפקודה שבמסגרתו לא התחייבה העסקה במס, ובין היתר בתנאי שזכויותיהם לא יפחתו מ-51%, ובפיצול לא יופחתו מ- 50%.
הצעת החוק מציעה לצמצם את המגבלות האמורות, כך שבמהלך תקופת המגבלות תתאפשר מכירת זכויות על-ידי בעלי הזכויות הקיימים וכן הקצאת זכויות, ובלבד שזכויותיהם ביחד לא יפחתו מ-25%. במיזוג בין חברה בת לחברת אם מוצע להסיר לחלוטין מגבלות אלה. כמו כן מוצע לקצר את אורך תקופת המגבלות מתקופה של שנתיים מתום שנת המס שבה חל מועד המיזוג, לשנתיים החל ממועד המיזוג.

2. תשלום חלק מהתמורה במזומן במיזוג – על פי המצב החוקי היום, קבלת תמורה במזומנים בעת מיזוג מהווה הפרה לתנאים שנקבעו בפקודת מס הכנסה לעניין אי-החיוב במס. כדי להקל על מיזוגים שבהם תמורה חלקית במזומן היא רכיב הכרחי לביצועם, מבלי שתפגע התכלית העסקית-כלכלית של העסקה, מוצע בהצעת החוק לאפשר העברת תמורה במזומן בהיקף שלא יעלה על 40% מהתמורה הכוללת, ובכפוף לתנאים נוספים שמטרתם לוודא שאין מדובר בעסקת מימוש. בכל מקרה, רכיב המזומן במיזוג ימוסה במלואו במועד המיזוג.

3. אישור מראש של המנהל במיזוג בדרך של החלפת מניות ובפיצול אנכי – כיום, אי-החיוב במס במיזוג בדרך של החלפת מניות ובפיצול תלוי באישור מראש של המנהל. מוצע לבטל דרישה זו ולהסתפק בדיווח לפקיד השומה בתוך 30 יום ממועד המיזוג או הפיצול, לפי סעיף 103יט לפקודה. בהקשר זה מציינת הצעת החוק כי רשות המיסים מתכוונת במקביל לקדם תיקון נוסף שלפיו לא יהיה צורך באישור מראש של המנהל בנושא יחסי גודל בין החברות המשתתפות בשינוי המבנה. עם זאת, הדרישה לאישור מראש של המנהל נותרה בעינה בשינוי מבנה שבו החברה הקולטת היא חברה זרה ובפיצול אופקי לפי סעיף 105א(1) לפקודה.

4. צמצום המגבלות החלות לעניין קיזוז הפסדים – בשינוי מבנה מסוג מיזוג קיימות כיום מגבלות על קיזוז הפסדים שנצברו לחברות המשתתפות במיזוג לפני מועד המיזוג. הסדר זה נועד לצמצם הפחתת מס בלתי נאותה במסגרת מיזוג בין חברה מרוויחה לבין חברה מפסידה, זאת בדרך של פריסת קיזוז ההפסדים על פני חמש שנים. בשל העיוות שנגרם במקרים מסוימים כתוצאה ממגבלה זו, מוצע בהצעת החוק לקבוע כי המגבלה האמורה לא תחול במקרים שבהם החברה הקולטת מחזיקה במלוא הזכויות בחברה המעבירה ושווי החברה הקולטת עולה על פי תשע משווי החברה המעבירה. מוצע כי הסדר זה יחול גם לגבי המגבלה על קיזוז הפסדים בעקבות פיצול לחברה קיימת לפי סעיף 105ט לפקודה. עוד מוצע להסמיך את המנהל לקבוע בכללים נסיבות נוספות אשר בהתקיימן לא יחולו אותן המגבלות בדבר קיזוז הפסדים.

5. השוואת ההגבלות הקיימות בעניין קיזוז ההפסדים – לצד ההקלות שמאפיינות את הצעת החוק, מוצע מנגד ליצור אחידות בין ההסדרים השונים בחלק ה2 לפקודה בנושא המגבלות על קיזוז הפסדים. במסגרת אחידות זו מוצע להרחיב את מגבלת קיזוז ההפסדים הקבועה בסעיף 104ה(ג) לפקודה, בעסקת העברת נכסים לפי סעיפים 104א עד 104ג, ולהעמידה על תקופה של חמש שנים במקום שנתיים. מוצע להחיל הוראה דומה גם על סעיף 103כ לעניין מיזוג בדרך של החלפת מניות.

6. הרחבת האפשרויות לביצוע העברות נכס על-ידי שותפים בשותפות או בעלים משותפים בנכס – בהעברת נכס על פי סעיף 104ב(א) לפקודה בבעלות משותפת או נכס בבעלות שותפות לחברה, נדרש כיום כי ההעברה תהא לחברה חדשה שהוקמה במיוחד לצורך כך. דרישה זו מהווה חסם לביצוע שינויי מבנה שיש להם תכלית עסקית-כלכלית. משכך, מוצע שתתאפשר העברת נכס כאמור גם לחברה קיימת, בתנאים מסוימים שעיקרם שימור שיעור הזכויות.

7. הקלה בביצוע שינויי מבנה נוספים בתקופת המגבלות – כיום, שינוי מבנה נוסף שנעשה בחברה בתקופת המגבלות לא ייחשב כהפרת תנאי לעניין אי-החיוב במס, ככל שעמד בתנאים שקבע המנהל. במקרים רבים שינויי מבנה נוספים כאמור נותנים מענה לצורך עסקי מהותי של החברות ואינם מונעים בהכרח משיקולי מס. לאור זאת מוצע שלא להתנות ביצוע שינויי מבנה נוספים לפי תנאים אשר יקבע המנהל, אלא להסמיך את המנהל לאשר שינויי מבנה נוספים על-פי בקשה שתוגש לו לפני שינוי המבנה הנוסף.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן