We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

הסדרי המס שיחולו בשינוי תנאי האופציות במסגרת סיום יחסי עובד-מעביד ובעת הקצאת יחידות מניה לעובדים

ביום 16.7.2017 פרסמה רשות המסים שתי החלטות מיסוי בהסכם בנושא אופציות לעובדים.

החלטת מיסוי 8597/17 – שינוי תנאי האופציות במסגרת סיום יחסי עובד-מעביד

חברה פרטית תושבת ישראל הקצתה לעובדיה אופציות לרכישת מניותיה במסלול רווח הון באמצעות נאמן לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה. לפי תוכנית האופציות של החברה, עובד המסיים את עבודתו בחברה יהיה זכאי לממש את האופציות הבשלות שבידיו במשך תקופה של שלושה חודשים ממועד סיום עבודתו. אופציות שלא תמומשנה כאמור, תפקענה. ביחס לעובד מסוים שהעסקתו בחברה הסתיימה, אישרה החברה כי תקופת המימוש של האופציות הבשלות שבידיו תוארך לתקופה של 12 חודשים לאחר מועד סיום יחסי העבודה.

עמדת רשות המיסים היא כי ככלל, שינוי תנאים של אופציות במסגרת סיום העסקתו של עובד מהווה אירוע מס. על כן, החברה ביקשה להגיע להסדר עם רשות המסים בדבר השלכות המס שתהיינה להארכת תקופת המימוש כאמור.

במסגרת הסדר המס הוסכם כי יראו את העובד כאילו האופציות הוקצו לו לפי סעיף 3(ט) לפקודה. דהיינו, על האופציות לא יחול שיעור המס המופחת הקבוע בסעיף 102 לפקודה, אלא הן תמוסינה בהתאם לשיעור המס השולי החל על אותו עובד. כמו כן, המס בגין האופציות יחושב, ינוכה במקור וישולם במועד המרת האופציות למניות, אף אם באותו מועד לא תימכרנה המניות עצמן.

החלטת מיסוי 3223/17 – תוכנית "מניות נוספות" במסלול רווח הון

החברה המקצה, חברה ציבורית שאינה תושבת ישראל, אימצה תוכנית לתמרוץ עובדים שלפיה עובדים שיבחרו לרכוש בבורסה מניות של החברה המקצה במחיר שוק יקבלו, במקביל, זכות לקבלת מניות נוספות של החברה המקצה ("יחידות מניה"). אף שהדבר לא נאמר במפורש בהחלטת המיסוי, נראה כי יחידות המניה תוענקנה לעובדים ללא תמורה. חברה פרטית תושבת ישראל ("החברה"), שהיא חברת בת של החברה המקצה, מעוניינת להקצות לעובדיה יחידות מניה על פי התוכנית.

עיקרי התנאים של תוכנית המניות הנוספות הם כדלקמן:

1. כל עובד יחליט על סכום שיופרש משכרו החודשי נטו לאחר מס, שישמש אותו לרכישת מניות של החברה המקצה בבורסה, לפי שווי שוק וללא כל הטבה.

2. החברה המקצה תעמיד לעובדים זכות לקבל, במועד עתידי, מניות של החברה המקצה, בכמות שתשקף את כמות המניות שרכש העובד בבורסה במחיר השוק, בכפוף לכך שהעובד ימשיך להיות מועסק על-ידי החברה במשך תקופת זמן שתקבע מראש ("תקופת הבשלה").

3. במקרה שבו העובד ימכור מניות במהלך תקופת ההבשלה, תפקענה מספר יחידות מניה כמספר המניות שנמכרו.

4. יחידות המניה אינן מזכות את העובד בזכויות הצמודות למניות, כגון זכויות הצבעה וזכות לקבלת דיבידנד. זכויות אלו יעמדו לעובד רק לאחר הקצאת המניות.

החברה ביקשה להגיע להסדר עם פקיד השומה בדבר אופן מיסוי הקצאת יחידות המניה הנוספות, וזאת, כפי הנראה, בשל התלות שנקבעה בתוכנית בין רכישת מניות החברה המקצה ומכירתן בידי העובד לבין הקצאת יחידות המניה ופקיעתן.

במסגרת הסדר המס הוסכם כי הקצאת יחידות המניה תסווג כהקצאת אופציות לכל דבר ועניין ויחולו לגביה הוראות סעיף 102 לפקודה. יראו את מועד הקצאת יחידות המניה כמועד ההקצאה כמשמעותו בסעיף 102 לפקודה, לרבות לעניין תום התקופה בסעיף זה וחישוב החלק הפירותי בשווי ההטבה בסעיף זה (החלק הפירותי של ההטבה הוא שווי השוק של המניות במועד ההקצאה, והיתרה היא החלק ההוני שלה). סכום שווה דיבידנד (dividend equivalent) שישולם בגין יחידות המניה במהלך תקופת ההבשלה יועבר במועד חלוקתו לידי הנאמן ו/או החברה הבת, לפי העניין, ויסווג כהכנסת עבודה בידי העובד.

 

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן