We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

המלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת השפעת משבר הקורונה על קיום חוזים

ביום 7.7.2020 הוגשו המלצות הצוות הבין-משרדי בממשלה לבחינת השפעות משבר נגיף הקורונה על קיום חוזים. לפי ההמלצות, משבר הקורונה אומנם מהווה אירוע בלתי צפוי, אך במרבית המקרים אינו מקים את פטור הסיכול המנוי בחוק החוזים. יובהר כבר עתה כי מדובר בהמלצות וכי הפרשנות לא בהכרח תאומץ בבתי משפט.

לאור משבר הקורונה הקים משרד המשפטים צוות בין-משרדי, במטרה לגבש את המדיניות המשפטית הראויה בכל הקשור להיבטים החוזיים הנובעים מהמשבר.

כנקודת מוצא בחן הצוות את תחולתו של סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, אשר מעניק "פטור בשל אונס או סיכול החוזה", כלומר קובע כי במקרים מסוימים הפרה לא מהווה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים. פטור זה ניתן כאשר הפרת החוזה היא תוצאה של נסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ושלא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים.

במסמך ההמלצות צוין כי גם אם יתברר שבמקרה מסוים יתקיימו כל תנאי הפטור המסכל, עובדה זו כשלעצמה אינה "מקפיאה" את המצב כפי שהתגבש עד לאותה נקודה, אלא לבית המשפט הסמכות לאזן בין האינטרסים של הצדדים שהחוזה ביניהם סוכל, כך שהנזק יחולק ביניהם בצורה רציונאלית וצודקת. גם אם סוכל החוזה, בית המשפט יכול להורות למשל על השבה בשיעור משתנה של סכומים שהתקבלו עקב קיום החוזה וכן על שיפוי הנפגע בגין הוצאותיו. סמכויות אלו של בית המשפט מובילות ליישום פרטני של הפטור בכל מקרה בהתאם לנסיבותיו, אשר קשה לצפות את תוצאותיו מראש.

הצוות הכיר בכך שהקורונה יצרה נסיבות חריגות, שפגעו מהותית באפשרות לקיום חוזים כפי שהוסכם בין הצדדים, אך אין בכך כדי לאפשר לצדדים לחוזה להתנער מחיוביהם החוזיים ועליהם לעשות כל מאמץ להמשיך ולקיים את החוזים שערכו ולהתאימם לנסיבות שהשתנו. בשל כך, הצוות ממליץ לצדדים לחוזה לפעול בשיתוף פעולה במטרה להתמודד עם השפעות המשבר על ביצוע החוזה ולנהל משא ומתן חוזר בתום לב, כך שהחוזה יקוים בקירוב או יושעה עד למועד שבו ייפסק האירוע המסכל, או במקרים מתאימים – יסתיים בהסכמת הצדדים.

כמו כן, הצוות המליץ על שינויי חקיקה ביחס לחוזים בענפים מסוימים (מכר דירות בהקשר מסוים, מופעי תרבות, אירועים וגני ילדים פרטיים).

המידע שלעיל הוא מידע כללי בלבד. הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות למשרד צמח שניידר ושות’, עורכי דין. 

דילוג לתוכן