We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

החלת דיני התחרות הישראליים על מעשים שנעשו מחוץ לישראל על-ידי חברות זרות שיש בהם פגיעה ממשית בתחרות בישראל

ביום 8.9.2019 נתן בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) החלטה[1] הקובעת כי בנסיבות מסוימות, יש לפרש את דיני ההגבלים העסקיים בישראל כבעלי תחולה אקס-טריטוריאלית.

באותו עניין נדונה בקשה לאישור אשר הוגשה נגד חמש יצרניות של משאיות בטענה כי היו צד לקרטל בינלאומי לתיאום מחירי משאיות ולהסדרים כובלים נוספים בין השנים 1997 ל-2011 באופן שגרם לעליית מחיר המשאיות בישראל. המבקשת ביססה את בקשת האישור על החלטה של נציבות התחרות האירופאית להטיל על היצרניות קנס בסכום של כשלושה מיליארד יורו, אשר עסקה באזור הכלכלי האירופאי בלבד וישראל איננה מוזכרת בה.

המבקשת, אשר הגישה את בקשת האישור, הגישה בקשה לגילוי מסמכים ולעיון בהם, ובהחלטה נדונה השאלה האם היא הצליחה לבסס תשתית ראייתית ראשונית לאישור התובענה כייצוגית – ובענייננו עילה לפי דיני התחרות (ההגבלים העסקיים). במסגרת זו נדונה השאלה האם חוק התחרות הישראלי חל על הסדר כובל שנערך בין חברות זרות מחוץ לישראל.

בית המשפט פסק כי יישומו של חוק התחרות הישראלי בתחולה אקס-טריטוריאלית על מעשים שנעשו מחוץ לישראל על-ידי חברות זרות שאין להן נוכחות פיזית בישראל יכולה להיעשות בדרך פרשנית, לאור תכלית דבר החקיקה, ותוך אימוץ "דוקטרינת ההשפעות". דוקטרינה זו מבססת את תחולת דיני התחרות המקומיים על התנהלות המתרחשת מחוץ לגבולות המדינה, אשר נועדה להשפיע ואשר הייתה לה השפעה בפועל על הטריטוריה שעליה חלים דיני אותה המדינה (בענייננו – ישראל). בבסיס הדוקטרינה עומדת ההנחה כי השוק המקומי של מדינה עשוי להיות מושפע מהסדרים הנערכים מחוץ לגבולותיה אשר פוגעים בתחרות, וכי בנסיבות מתאימות קיימת הצדקה לכך שאותה מדינה תיטול סמכות שיפוט על הסדרים אלו.

בעניין זה פסק בית המשפט לראשונה, בהמשך להחלטות הממונה על התחרות בישראל, כי נכון לאמץ את "דוקטרינת ההשפעות" בישראל, במקרים שבהם ישנה השפעה מהותית, ישירה ומכוונת של ההסדר על התחרות בישראל. נדרשת זיקה ברורה ומשמעותית בין ההתנהלות מחוץ למדינה לשוק המקומי, לרבות כוונה כי ההסדר יחול על השוק בישראל והשפעה ממשית עליו, וכאשר ההשפעה על השוק המקומי היא אגבית או זניחה הדין הישראלי לא יחול על המקרה.

בית המשפט ציין כי הכלכלה הישראלית נהנית כ-"free rider" מתוצאות האכיפה במדינות בעלות הכלכלות הגדולות בעולם, בכל הנוגע להפסקת ההתנהלות הכובלת ולהרתעת החברות הזרות. גם בשל כך, כאשר הפגיעה בישראל עקיפה וזניחה אין הצדקה להחיל בנוסף גם את דיני התחרות הישראליים ולקיים הליכי אכיפה בישראל על המקרה.

[1] ת.צ. (מרכז) 31367-09-16 ר.ל.פ.י. חקלאות בע"מ נ'MAN TRUCK & BUS AGRENAULT TRUCKS SAS.

דילוג לתוכן