We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

הוראות רשות החדשנות בדבר מתן הרשאה לתאגידים רב-לאומיים

ביום 3.9.2018 פרסמה רשות החדשנות (לשעבר לשכת המדען הראשי) עדכון להוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל. לפי הוראות החוק והרשות לחדשנות, חברות המעוניינות להעניק לגוף אחר הרשאה לשימוש בידע הנובע ממחקר ופיתוח על-פי תכנית ממומנת זקוקות לאישור הרשות לחדשנות. עד לעדכון האחרון מתן הרשאה כאמור היה כרוך בתשלום תמלוגים לרשות לחדשנות, לכל הפחות בגובה המענקים שקיבלה החברה הממומנת בקשר עם אותו הידע, בתוספת ריבית. התמלוגים אף היו עשויים להיות גבוהים מגובה המענקים, עד לתקרה הקבועה במסלול ההטבה.

העדכון שפרסמה הרשות משנה מצב זה עבור חברות המשתייכות לתאגידים רב-לאומיים, כלומר חברות הנמצאות בבעלותו המלאה של תאגיד רב-לאומי או שישנם תאגידים כאמור הנמצאים בבעלותן המלאה (במישרין או בעקיפין). בעוד שחברות אלו עדיין נזקקות לאישור הרשות לחדשנות על מנת לאפשר לתאגידים רב-לאומיים קשורים לעשות שימוש בידע הממומן, העברה זו עשויה להיות כפופה לתשלום תמלוגים בשיעור של 5% מגובה כלל הכנסותיה של החברה הממומנת כתוצאה מהענקת רישיון השימוש, ולא בגובה המענקים שקיבלה, אם העברת הידע עונה על תנאים מסוימים.

כך, הרשות לחדשנות תאשר מתן הרשאה לפי שיעור התמלוגים האמור רק אם העברת הידע נעשית למטרות המוגבלות לצרכי התאגיד הרב-לאומי ואשר אינן מגבילות את פעילות החברה הממומנת; אם הענקת רישיון השימוש לא תפגע בחברה הממומנת או תגביל את פעילותה; ואם כתוצאה ממתן האישור תושג תשואה עודפת משמעותית למשק הישראלי. במקרה כזה יעמוד שיעור התמלוגים על 5% מגובה כלל הכנסותיה של החברה המעניקה את רישיון השימוש כתוצאה מהענקת הרישיון כאמור. שיעור התמלוגים במקרה זה עשוי להגדיל משמעותית את כדאיותו של מהלך שכזה עבור החברה הממומנת, משום שתשלום התמלוגים בגובה המקורי של מלוא המענקים שקיבלה מהרשות יהווה, במקרים רבים, הכבדה כלכלית קשה. חשוב לשים לב, מסלול רישיון זה אינו מוגבל על-ידי תקרת התמלוגים שקבעה הרשות לחדשנות, וייתכן שהרשות תבחר להעדיף רישיונות כאמור דווקא באותם מקרים שבהם התמלוגים צפויים להיות גדולים, אך אותם תמלוגים בכל מקרה נגזרים מהכנסותיה של החברה הממומנת מרישיון השימוש.

הגשת בקשה למתן הרשאה לתאגיד רב-לאומי כרוכה בהמצאת תוכניות עסקיות של החברה הממומנת ושל התאגיד הרב-לאומי, בהתאם לנהלים שתקבע ועדת המחקר. כמו כן, על החברה הממומנת והתאגיד הרב-לאומי להתחייב כי כל ידע חדש הנובע מהתכנית המאושרת יהיה בבעלותה של החברה הממומנת ולהמציא לרשות לחדשנות דוחות של מחירי ההעברה או חוות דעת כלכלית בנושא. רק לאחר מכן ניתן יהיה לקבל הרשאה למתן רישיון לתאגיד רב-לאומי מכוחו של העדכון החדש, כאשר הרשות לחדשנות רשאית להגביל הרשאה זו בזמן ובתנאים נוספים. גם לאחר מתן הרשאה כאמור, יהיה על החברה הממומנת ועל התאגיד הרב-לאומי להגיש דיווחים בדבר עמידתם בתכניות העסקיות שהוגשו, על בסיס שנתי.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן