We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

הוכחת נזק לציבור משקיעים כתוצאה מדיווח מיידי מטעה של חברה ציבורית

ביום 21.11.2019 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) החלטה[1] בעניין הוכחת נזק שנגרם לציבור המשקיעים בחברה ציבורית כתוצאה מפרסום דיווח מיידי על-ידי החברה שהוכח כי קיימת אפשרות סבירה שהוא מטעה. לפי ההחלטה, כדי להוכיח נזק כאמור יש להציג חוות דעת מומחה המעידה על קיומו של הנזק או להראות כי חלה ירידה משמעותית ומובהקת בשער המניה של החברה מיד לאחר גילוי ההטעיה, ואין די בראיה כי שער המניה ירד בימים שלאחר גילוי ההטעיה.

באותו עניין נדונה בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד חברה ציבורית. החברה פרסמה דיווח מיידי בדבר הצלחת ניסוי שביצעה ובעקבות דרישת רשות ניירות ערך פרסמה מאוחר יותר באותו יום דיווח משלים שכלל פרטים נוספים בנוגע לניסוי. המבקש טען כי הדיווח המיידי הראשוני שפרסמה החברה היה דיווח מטעה וכוזב שגרם נזק לציבור המשקיעים.

בית המשפט פסק כי המבקש הוכיח כי קיימת אפשרות סבירה שהדיווח המיידי הראשוני היה דיווח מטעה בכך שהציג בפני המשקיע הסביר תמונה לא מדויקת השונה ממצב הדברים בפועל. נקבע כי פרטי המידע שנוספו בדיווח המשלים הם מידע מהותי מאחר שסביר להניח כי אילו היה המשקיע הסביר יודע עליהם היה בכך כדי להשפיע על החלטת ההשקעה שלו במניית החברה. אולם, בית המשפט דחה את בקשת האישור תחת הקביעה כי המבקש לא הוכיח כי לציבור המשקיעים נגרם נזק לכאורי כלשהו כתוצאה מהדיווח המטעה.

בית המשפט פסק שהמבקש לא עמד בנטל להוכיח שלאחר ההטעיה התרחשה ירידה משמעותית ומובהקת בשער המניה באופן שמאפשר להסיק כי קיים לכאורה קשר סיבתי בין גילוי ההטעיה לבין ירידת השער והנזק הנטען לציבור המשקיעים. נפסק כי המבקש לא הציג תימוכין מספקים לכך שירידות השער בימים שלאחר פרסום הדיווח המשלים נבעו מתיקון ההטעיה באמצעות הדיווח המשלים. זאת, בין היתר, מן הטעם שהחברה הציגה חוות דעת מומחה שלפיה חלה ירידה בשער המניה גם לפני פרסום הדיווח המשלים וכי שער המניה של החברה היה מצוי במגמת ירידה מתמשכת שהחלה חודשיים לפני פרסום הדיווח המיידי.

[1] ת.צ. (ת"א) 60401-12-17 אלי בוכריס נ' אפולו פאוור בע"מ.

דילוג לתוכן