We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

הגבלת מימוש זכות הסירוב הראשונה באופן חלקי

ביום 28.4.2020 נתנה המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב החלטה בבקשה לצו מניעה זמני[1] אשר אסר על בעלי מניות להפעיל את זכות הסירוב הראשונה שלהם כלפי עסקה פוטנציאלית לרכישת מניות.

בהחלטה נדון עניינה של בעלת מניות בשלוש חברות, אשר מוחזקות על-ידי אותם בעלי המניות ביחס אחזקה זהה בכל אחת מהחברות. התקנון של כל אחת מהחברות כולל מנגנון של "זכות סירוב ראשונה" ביחס למכירת מניותיהם של כל אחד מבעלי המניות. מנגנון זה, הנפוץ בתקנונים של חברות פרטיות, מעניק לכל אחד מבעלי המניות (לעתים לכולם ולעתים לבעלי מניות מסוימים) את הזכות למנוע מבעל מניות אחר בחברה למכור את מניותיו לרוכש פוטנציאלי, באמצעות רכישת מניותיו של בעל המניות שרצה למכור, באותם התנאים.

מגישת הבקשה היא בעלת מניות שקיבלה הצעה מרוכש פוטנציאלי לרכישת כל מניותיה בשלוש החברות, עבור תמורה כוללת למניותיה בכל החברות, שתשולם במועד אחד ובמקשה אחת. בהתאם לזכות הסירוב הראשונה הקבועה בתקנוני החברות, היא פנתה בהצעה לשאר בעלי המניות בחברות, ולהם ניתנה הזדמנות לרכוש את כל מניותיה עבור הסכום הכולל ובאותם התנאים שהוצעו לה. שאר בעלי המניות הודיעו שיממשו את זכותם רק בחברה אחת מבין השלוש.

בעלת המניות הגישה בקשה לצו מניעה זמני, אשר יאסור על בעלי המניות האחרים לבצע עסקה במניותיה בחברה שבה ביקשו לממש את זכות הסירוב הראשונה. לטענתה, בעלי המניות האחרים לא היו רשאים לממש זכותם רק בחברה אחת מבין השלוש, מאחר שזכות הסירוב הראשונה כפופה לתנאי העסקה מול הרוכש הפוטנציאלי. אם בעלי המניות האחרים ביקשו לממש את זכות הסירוב הראשונה, היה עליהם לרכוש את מניותיה בכל שלוש החברות תמורת הסכום הכולל שהוצע עבורן ובאותם התנאים שנקבעו עם הרוכש הפוטנציאלי. כך לשיטתה, מימוש הזכות רק לגבי חברה אחת מהווה שינוי לתנאי העסקה, המסכל את העסקה בינה לבין הרוכש הפוטנציאלי.

בית המשפט העניק את צו המניעה הזמני ופסק שבעלת המניות הוכיחה כי ישנו סיכוי שתתקבל הטענה, שלפיה הצעתה התייחסה למכירת המניות בשלוש החברות כמקשה אחת. בית המשפט קבע כי אפילו אם בעלת המניות פעלה בניגוד לתקנוני החברות כשלא התייחסה לכל חברה בנפרד והתנתה את המכירה בתנאי שהיא לא הייתה רשאית להתנות בו (שעל בעלי המניות לקבל את כל תנאי העסקה), בכל מקרה יתר בעלי המניות לא היו רשאים לממש את זכות הסירוב הראשונה, ולקבל את הצעתה, ביחס לחברה אחת בלבד. הצעה לרכישת המניות בחברה אחת בלבד למעשה לא הוצעה כלל.

החלטה זו ניתנה במסגרת בקשה לצו מניעה זמני ולפיכך אינה מהווה קביעה סופית בנושא. עם זאת, גישתו המסתמנת של בית המשפט היא כי במקרים המתאימים, בעלי מניות לא יכולים להפעיל באופן חלקי את זכות הסירוב הראשונה, ובמיוחד כאשר יש בכך כדי לסכל עסקה עם רוכש פוטנציאלי.

[1] ת.א. (ת"א) 22296-04-20 הר קנסו אחזקות בע"מ נ' ד. ד. גולדשטיין נכסים והשקעות בע"מ.

המידע שלעיל הוא מידע כללי בלבד. הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות למשרד צמח שניידר ושות’, עורכי דין. 

דילוג לתוכן