We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

הבהרות רשות התחרות לאור משבר הקורונה

על רקע הקשיים שחווים ענפי המשק בשל ההתמודדות עם נגיף הקורונה ועל רקע פניות שונות שקיבלה רשות התחרות, פרסמה הרשות ביום 16.3.2020 מספר הבהרות באשר לציפיותיה ביחס לאופן התנהלותם של עסקים בתקופה זו:

  1. שיתופי פעולה, ובכלל זה שיתופי פעולה בין עסקים מתחרים, אשר מאפשרים לעסקים להמשיך את פעילותם בתקופת משבר הקורונה עשויים להיחשב לשיתופי פעולה לגיטימיים המסייעים לתחרות בטווח הארוך. בעניין זה, הממונה על התחרות מפנה עסקים לפטור הסוג בעניין מיזמים משותפים, אשר מייצר עבור עסקים מסגרת לבניית שיתופי פעולה שעומדים בדרישות החוק. בהתאם, הבהירה הממונה שהסדרים הנחוצים על מנת לאפשר את המשך הפעילות העסקית בעת הזו לא ייחשבו להסדרים "שעיקרם בהפחתת התחרות או מניעתה" (כלשון פטור הסוג). לדעתנו, דוגמא לשיתוף פעולה כזה שראוי שייחשב ללגיטימי הוא שיתוף פעולה בין מחלקות משאבי אנוש לצורך בחינת האפשרות לקלוט עובדים שפוטרו מעסק מסוים אצל עסק אחר.
  2. בימים כתיקונם נדרשים עסקים מתמזגים להמתין עם ביצוע המיזוג עד לקבלת אישור הממונה למיזוג (כאשר אישור כזה נדרש). לאור המצוקה בה מצויים עסקים, ציינה הממונה כי במקרה שבו תקופת ההמתנה עד לאישור המיזוג על ידי הרשות גורמת לעסקים נזקים בלתי הפיכים ניתן לעמוד בקשר עם צוות הרשות למציאת פתרונות ביניים שיאפשרו את מניעתו של נזק כאמור.
  3. חובות דיווח שמוטלות על ספקי מזון ורשתות שיווק שמועדן עד 31 במרץ, 2020 נדחו ל- 30 באפריל, 2020.

בצד דברים אלה הדגישה הממונה, כי על עסקים להקפיד לשמור על נורמות תחרותיות גם בעת משבר וכי אין לנצל את קשיי התקופה על מנת לפגוע בתחרות, בצרכן ובציבור.

 

המידע שלעיל הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות למשרד צמח שניידר ושות', עורכי דין

 

דילוג לתוכן