We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

האם מותר לחברות הסלולר, הכבלים והלווין לתת הנחות ללקוחות מתמקחים וללקוחות חדשים?

בחודש 9.12.2019 בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה, באופן  מאוחד, עשר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות, שהוגשו נגד סלקום, נטוויז'ן, 012, בזק בינלאומי, פלאפון, HOT, פרטנר ו-YES, שעניינן טענות בגין אי קיום תנאי רישיונות שניתנו להן עקב מתן תעריף מוזל ללקוחות מתמקחים המאיימים להתנתק משירותיהן וכן ללקוחות חדשים. בית המשפט קבע כי חברות הסלולר, הכבלים והלווין רשאיות לתת הנחות ללקוחות קיימים וללקוחות המאיימים לעזוב אותן, והדבר אינו מהווה אפליה  פסולה.

בשנים האחרונות חלו מהפכות רבות בתחומי הסלולר, הכבלים והלוויין והגישה לאינטרנט, מתוך כוונה לפתוח את השוק לתחרות ולהוזיל את המחירים לצרכנים. כיום, בעידן שלאחר "מהפכת הסלולר" וכניסת ספקים חדשים לתחומי הטלוויזיה הרב ערוצית והגישה לאינטרנט, ניתן לראות כי קיימות חברות רבות ומגוונות בכל התחומים, וחלקן מציעות שירותים משולבים הכוללים חבילות של טלוויזיה, אינטרנט וטלפון, קווי וסלולרי, במחירים שונים. לא פעם, לקוחות חדשים ולקוחות המבקשים להתנתק משירותיהן של החברות זוכים בהנחות והטבות. כך גם לקוחות המבקשים לשפר את תנאי ההתקשרות מנסים את מזלם ומאיימים על החברות כי יתנתקו מהשירות אם לא יזכו בהנחה.

המבקשים בבקשות לאישור התובענות הייצוגיות טענו כי חברות התקשורת נותנות תעריף מוזל ללקוחות מתמקחים המאיימים להתנתק משירותיהן ולקוחות חדשים, בעוד שהטבות כאלו לא ניתנות ללקוחות קיימים. לטענתם, מדובר באפליית מחירים פסולה, שמהווה הפרה של תנאי הרישיון של החברות, אשר מחייב אותן לספק את השירותים ללא אפליה ובתנאים שוויוניים, ובכלל זה בתעריף אחיד לפי "סוג המנויים" שאליהם משתייכים הלקוחות. החברות טענו כי הן עומדות בתנאי הרישיון וכי מתן הנחות ללקוחות מתמקחים וללקוחות חדשים עונה על תנאי סוג המנויים ובנוסף מעודדת את התחרות ומוזילה את המחירים לכלל הצרכנים.

במסגרת ההליכים, הוגשו לבית המשפט עמדות הרגולטורים, האחרים על מתן הרישיונות, לעניין פרשנות הוראות הרישיונות שניתנו לחברות. לפי עמדת משרד התקשורת, החברות רשאיות לערוך אבחנה תעריפית בין לקוחותיהן רק אם הלקוחות משתייכים לסוגים שונים של מנויים וכי אין להפלות במחירים על סמך יכולת מיקוח של לקוח מסוים או לקוח פוטנציאלי וכי על החברות להציע את המסלולים והתעריפים הקיימים לכל לקוח. לפיכך, לשיטת משרד התקשורת התנהלות החברות מהווה הפרה של תנאי הרישיון ומדובר באפליית מחירים אסורה. מנגד, לפי עמדת המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין, שהתבססה על עמדת רשות התחרות וארגוני צרכנים, לא מדובר בהפרת תנאי הרישיון ומתן הטבות ללקוחות מתמקחים ולקוחות חדשים מועילה לתחרות בשוק ומביאה להוזלת השירותים לכלל הצרכנים.

בית המשפט קיבל את עמדת מועצת הכבלים והלווין ודחה את טענת המבקשים. על כן, בית המשפט פסק כי הרישיונות שמשרד התקשורת נתן לחברות מאפשרים להן להעניק ללקוחות את ההנחות המדוברות, אשר תורמות לתחרות בשוק התקשורת ולהורדת המחירים לכל הצרכנים. עוד קבע בית המשפט כי לא ניתן להצביע על הצדקה עניינית לכך שמשרד התקשורת יאסור על החברות לבצע אבחנת מחירים שמועצת הכבלים והלווין התירה ובכך הרגולטור ידבר בשני קולות.

דילוג לתוכן