We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

האיסור להפעיל מקום ציבורי שלא בוצעו בו התאמות נגישות נכנס לתוקף

בשנת 2005 נוסף לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 פרק העוסק בנגישות (פרק ה'1) המסדיר בין היתר את החובה לבצע התאמות נגישות ב"מקום ציבורי" וב"הספקת שירות ציבורי". ביום 22.6.2019 נכנס לתוקף סעיף 19ח(ה) לחוק הקובע איסור על הפעלת מקום ציבורי, אלא אם כן בוצעו בו התאמות נגישות.

ביצוע התאמות נגישות ב"מקום ציבורי"

"מקום ציבורי" מוגדר בחוק השוויון כ"מקום או חלק ממקום, המפורט בתוספת הראשונה[1], העומד לשימושו של כלל הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו" או כ"מקום שבו ניתן שירות ציבורי".  בהקשר זה, ביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות ייעשה על-ידי "מי שאחראי למקום ציבורי". לעניין זה קובע סעיף 19ח(ג) לחוק כי:

  • החובה לבצע התאמות נגישות הדורשות היתר בנייה – מוטלת על הבעלים של המקרקעין;
  • החובה לבצע התאמות נגישות אשר אינן דורשות היתר בנייה – מוטלת על הבעלים, אך אם המקום הציבורי מוחזק או מופעל בידי מי שאיננו הבעלים, חובת הנגישות תחול על המחזיק או המפעיל של המקום הציבורי.

ההוראה אשר נכנסה לתוקף ביום 22.6.2019 כאמור, קובעת איסור על הפעלת מקום ציבורי, אלא אם כן בוצעו בו התאמות הנגישות הנדרשות לפי הדין. אם הבעלים לא ביצע התאמות נגישות, השוכר רשאי לבטל את חוזה השכירות; הוא לא ייחשב למפר חוזה ולא יחויב בפיצוי בשל הביטול, וזאת על אף האמור בכל דין או הסכם.

ביצוע התאמות נגישות במתן "שירות ציבורי"

בנוסף לחובה לבצע התאמות נגישות במקום ציבורי, חוק השוויון מטיל גם את החובה לבצע התאמות נגישות על "מי שאחראי להספקת שירות ציבורי"[2]. "שירות ציבורי" מוגדר בחוק כ"שירות הניתן לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו בידי גוף ציבורי או במקום ציבורי כהגדרתו בסימן ג'" או "שירות מהשירותים המפורטים בתוספת השניה[3] המיועד לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו".

פטור מביצוע התאמות נגישות

שר המשפטים התקין תקנות שונות הקובעות פטורים וחלופות לביצוע התאמות נגישות. להלן נביא מספר דוגמאות לפטורים הקבועים:

א. פטור לבניין קיים בשל נטל כבד מידי[4] – חייב שהוא עוסק פטור, או שהמחזור הממוצע שלו אינו עולה על הכנסתו של עוסק פטור, פטור מביצוע התאמות נגישות שהחובה לבצען מוטלת עליו בלבד. בנוסף, ישנם פטורים מביצוע התאמות ספציפיות כתלות במחזור הממוצע של העוסק[5]. בנוסף, התקנות קובעות מתי יראו ביצוע התאמת נגישות כפגיעה מהותית באופיו המיוחד של בניין קיים[6].

ב. פטור למקום ציבורי שאינו בניין – התקנות קובעות מתי יראו ביצוע התאמת נגישות כפגיעה מהותית של מקום שאינו בניין או בחלק ממנו שבו מיועדת להתבצע התאמת נגישות. חלק מהמקרים המנויים בתקנה הם למשל כאשר על המקום חלה תכנית שימור אתרים[7], כאשר המקום הוא מקום לתצוגה[8] ועוד.

ב. פטור לשירות[9] – התקנות קובעות למשל שחייב בביצוע התאמות נגישות לפי התקנות[10], שהוא עוסק פטור או שהכנסתו אינה עולה על הכנסתו של עוסק פטור, פטור מביצוען[11]. סעיף 55(א) לתקנות אלו אף קובע כי חייב בביצוע התאמות יהיה פטור מביצוען אם הביצוע מהווה פגיעה מהותית באופיו של מוקד עניין או אתר[12], באופיו של מרכז העניין או המקום הציבורי[13], שינוי מהותי באופיו של האירוע, או אם ההתאמות אינן ניתנות לביצוע בשל מגבלות הנדסיות[14].

[1] התוספת הראשונה כוללת למשל "חנות.. או כל מקום, המשמש לקניות" (פרט 20), "מוסך" (פרט 4) ועוד.

[2] סעיף 19יא(ב) לחוק השויון.

[3] למשל "שירותי מסחר" (פרט 10 לתוספת השנייה).

[4] תקנה 2(א) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (פטור בשל נטל כבד מדי מביצוע התאמות במקום ציבורי שהוא בניין קיים ובשירות ציבורי), התשע"ט-2019.

[5] האמור בתקנה זו נוסף על האמור בפרק ד' לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב-2011.

[6] סעיף 10(ב) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב-2011.

[7] תקנה 6(ב)(1)(א) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), התשע"ד-2013.

[8] תקנה 6(ב)(1)(ו) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), התשע"ד-2013.

[9] תקנה 3(1) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (פטור בשל נטל כבד מדי מביצוע התאמות במקום ציבורי שהוא בניין קיים ובשירות ציבורי), התשע"ט-2019.

[10] תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013.

[11] האמור בתקנה זו הינו על אף האמור בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג- 2013.

[12] כהגדרתה בתקנה 4 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), התשס"ח-2008.

[13] כהגדרתה בתקנה 4 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), התשע"ד-2013.

[14] כאמור בתקנה 4 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), התשס"ח-2008 או תקנה 4 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), התשע"ד-2013 לפי העניין.

דילוג לתוכן