We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

דחיית תקופות ומועדים בהליכי מס בשל משבר הקורונה

ברצוננו להביא לידיעתכם, כי ביום 27.3.2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף -2020 (להלן: "התקנות"). התקנות קובעות, כי בחישוב המועדים הנקובים בהוראות החוק השונות המפורטות להלן לא תבוא במניין התקופה שמיום 22.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 (להלן: "התקופה הקובעת"), אם מועדי סיום התקופות הנקובות בהוראות חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה.

להלן נפרט את הוראות חוקי המס השונים והמועדים הנקובים בהן, אשר מוארכים בהתאם לתקנות:

פקודת מס הכנסה [1]

סעיף 85א(ד)(4) – החלטת מנהל רשות המיסים בבקשה לאישור מוקדם, כי מחיר של עסקה בינלאומית או סדרת עסקאות דומות בין צדדים שיש ביניהם יחסים מיוחדים הוא בהתאם לתנאי שוק (ההחלטה צריכה להינתן בתוך 120 יום מיום קבלת הבקשה; או עד 180 יום, מטעמים שיירשמו).

פסקה (3) להגדרת המונח "הקצאת מניות באמצעות נאמן" שבסעיף 102 – אישור פקיד השומה לתכנית הקצאת המניות באמצעות נאמן או לאישור הנאמן (ברגיל רואים את התוכנית או את הנאמן כמאושרים בתוך 90 יום מיום קבלת ההודעה).

סעיף 103ט(ה) – החלטת המנהל בבקשה לאשר, כי תכנית המיזוג עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 103ג לפקודה לצורך קבלת ההטבות (ההחלטה צריכה להינתן בתוך 90 יום; או עד 180 יום, מטעמים שיירשמו; או בתוך תקופה נוספת, באישור שר האוצר).

סעיף 103י(ב)(1)– הודעת פקיד השומה על הפרת תנאי מהתנאים הקבועים בסעיף 103ג בעניין מיזוג פטור (ההודעה צריכה להינתן בתוך 4 שנים מתום שנת המס שבה נמסר לפקיד השומה הדו"ח השנתי שעניינו בשנת המס שלגביה טוען פקיד השומה לאי קיום התנאי בשלו ישללו ההטבות למפרע מיום נתינתן).

סעיף 119א(ב)– גביית חוב מס מקרוב או מחברה נשלטת אשר קיבלו נכסים מיחיד ללא תמורה או בתמורה חלקית (ניתן לגבות את החוב כל עוד לא עברו 3 שנים מתום שנת המס שבה היה חוב המס לסופי או שבה הועברו הנכסים – לפי המאוחר).

סעיף 119א(ו) רישא– הגשת השגה על החלטה לגבות חוב לפי סעיף 119א לפקודה (ההשגה צריכה להיות מוגשת בתוך 21 יום מהיום שנמסרה ההודעה על ההחלטה).

סעיף 130(א)(2)– הגשת ערר לוועדה לקבילות פנקסים על החלטת המנהל לדחות את בקשת הנישום לאשר לו שינוי מהוראות ניהול פנקסי חשבונות הכנסה החלות עליו (הערר צריך להיות מוגש בתוך 3 חודשים).

סעיף 130(ד)(1)– הגשת ערר לוועדה לקבילות פנקסים על החלטת פקיד שומה בדבר "פסילת פנקסים" (הערר צריך להיות מוגש בתוך 30 יום מיום קבלת הודעת פקיד השומה).

סעיף 130(יא)(2)– בקשת נישום לחזור ולעיין בהחלטת פקיד שומה שעניינה אי קבילות פנקסים לפי סעיף 130(יא)(1) לפקודה וערעור על ההחלטה בבקשה (ברגיל, בקשה תוגש בתוך 30 יום; ערעור יוגש בתוך 60 יום או במועד להגשת ערעור על השומה בצו לשנת המס).

סעיף 145(א)(2)– בדיקת הדו"ח השנתי ועשית שומה על ידי פקיד השומה– אישור שומה עצמית והוצאת שומה לפי מיטב השפיטה (תוך 4 שנים מתום שנת המס שבה נמסר הדו"ח).

סעיף 145ב(א)(1) רישה– בקשה לחזור ולעיין בהחלטה לפסול ספרים שנפסלו בעקבות אי רישום תקבול או אי ניהול קופה רושמת (בתוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה).

סעיף 147(א)– סמכות המנהל לעיין ולתקן שומה (מועדים שונים לאחר שהשומה הפכה לסופית, בהתאם לנסיבות).

סעיף 150(א)– הגשת השגה (בתוך 30 יום מיום המצאת הודעת השומה).

סעיף 152(ג)– "התיישנות" ההשגה (מועדים שונים לאחר הגשת ההשגה, בהתאם לנסיבות).

סעיף 167(א)– הוצאת שומת ניכויים.

סעיף 168 רישא– השגה על שומת ניכויים (לעניין תקופת השבועיים הקבועה בו).

[1] פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א – 1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה").

חוק מס ערך מוסף [2]

סעיף 64(ב)– אי מענה של מנהל מע"מ (תוך 90 יום) לבקשה לפעול בהתאם להוראות הסעיפים המנויים בסעיף 64(א) [3] תיחשב כדחייתה.

סעיף 77(ב)– הוצאת שומה לפי מיטב השפיטה (בתוך 5 שנים לאחר הגשת הדו"ח; או בתוך 10 שנים במקרים מסוימים המנויים בסעיף).

סעיף 79(א) ו-(ב)– תיקון שומה וקביעת מס (בתוך 5 שנים מיום שנעשו ולא יותר מ-7 שנים מהגשת הדו"ח. במקרים מסוימים המנויים בסעיף ניתן לתקן שומה לאחר חלוף 7 שנים).

סעיף 82(א)– הגשת השגה על שומה (בתוך 30 יום לאחר שהומצאה לו הודעת שומה, או תוך מועד מאוחר יותר מזה שהתיר המנהל מטעמים מיוחדים).

סעיף 82(ד)– התיישנות ההשגה – המועד שבו יראו את ההשגה כאילו התקבלה בשל חלוף התקופה לעשית שומה (לא החליט בה המנהל תוך שנה, יראוה כאילו התקבלה).

סעיף 95(ב)– ערעור לבית המשפט המחוזי או ערר לוועדה לקבילות פנקסים על החלטת המנהל להטיל קנס לפי סעיף 95(א) לחוק על אי ניהול פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע (ללא סטייה מהותית)(בתוך 30 יום מיום שהודע לו על ההחלטה).

סעיף 106(ב)(2)– גביית חוב מס ממי שקיבל נכסים מיחיד ללא תמורה או בתמורה חלקית (ניתן לגבות את החוב כל עוד לא עברו 3 מתום השנה שבה הועברו הנכסים או מתום השנה שבה היה החוב לסופי – לפי המאוחר).

 

סעיף 113– תקופות איסור הוצאת חשבונית מס, תקופות לתיקון ליקויים בפנקסי חשבונות והתקופה להגשת ערעורים בענינים אלה.

[2] חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

[3] סעיפים 52(ב) עד (ד), 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61 או 106ב(א) לחוק מע"מ.

חוק מיסוי מקרקעין [4]

סעיף 15(ה)(1) –מועד הגשת בקשה להקטנת מקדמת מס שבח לפי סעיף 15(ב) וסעיפים 15(ה)(2) ו– 15(ו)(1).

סעיף 49י(א)(7) – הודעה למנהל מיסוי מקרקעין בגין הענקה ומכירה של אופציה יחודית פטורה (בתום 30 יום מיום מתן האופציה).

סעיף 49כא(א) – הודעה של יזם בהליך פינוי בינוי למנהל מיסוי מקרקעין על הסכם למכירה (בתוך 30 יום מיום ההסכם).

סעיף 49כא(ג)(2) – תשובת המנהל לפניית יזם לפי סעיף 49כא(ג)(1) (בתוך 120 יום).

סעיף 49לב2(א) – הודעה למנהל מיסוי מקרקעין על הסכם למכירה במסגרת תמ"א 38 כאמור בסעיף 49לב1 (בתוך 30 יום מיום ההסכם).

סעיף 75א – הודעה למנהל מיסוי מקרקעין על ביצוע עסקה שיום המכירה שלה נקבעה לפי הוראות סעיף 19(3א) לחוק – עסקה שתמורתה כולה אינה בכסף ומושפעת מהגדלה עתידית של זכויות בניה בלתי מנוצלות (בתוך 30 יום מהיום שהיה נקבע כיום המכירה אילולא היו חלות הוראות סעיף 19(3א)).

סעיף 78 – הודעה בדבר סכום המס על פי שומה עצמית, אישור שומה עצמית והוצאת שומה לפי מיטב השפיטה.

סעיף 85 – תיקון שומה (בתוך 4 שנים).

סעיף 85א – תיקון שומה בשינויי מבנה.

סעיף 87 – הגשת השגה על שומה (בתוך 30 יום לאחר שהומצאה הודעת שומה או בתוך מועד מוארך שאישר המנהל).

סעיף 88 – הגשת ערר לוועדת ערר מיסוי מקרקעין שליד בית המשפט המחוזי על החלטת המנהל בהשגה (בתוך 30 יום מיום שנמסרה לו ההחלטה).

 

הערה- התקנות לא דחו את מועדי הגשת הצהרות לפי סעיף 73 לחוק ובהתאם גם לא נדחו המועדים לתשלומי מס שבח ומס רכישה בהתאם לסעיפים 90א ו- 91 לחוק.

[4] חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963.

חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959

סעיף 51ד רישא– הודעת חברה לפקיד השומה באשר לבחירת שנת המס שיראוה כשנת הבחירה (במועד להגשת הדוח השנתי אך לא יאוחר מתום 12 חודשים מתום אותה שנת מס).

סעיף 51ט(א)– בקשת אישור מראש של חברה כי מפעל שבבעלותה או מפעל שבכוונתה להקים או להרחיב, ממלא אחר התנאים האמורים בהגדרה "מפעל תעשייתי" או הסייג האמור בהגדרה "מפעל קשור" שבסעיף 51 (להלן: "הבקשה").

הוראות לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו מפעל טכנולוגי מועדף), התשע"ט-2019

סעיף 3(א) – בקשת מפעל לקבלת אישור מאת רשות החדשנות בדבר קיום התנאים המעידים על היותו מפעל המקדם חדשנות (עד 90 יום מתום שנת המס בעדה מוגשת הבקשה).

חוק לעידוד התעשייה (מסים) – סעיף 23(א), לעניין תקופת שנת-המס הנדרשת להגשת דו"ח במאוחד.

תקנות המורות על דחיית מועדים לפי חוקי מס נוספים: 

פקודת המכס [נוסח חדש];

תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), התשס"ז-2006;

חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), התשכ"ח-1968;

חוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952;

חוק הבלו על דלק, התשי"ח – 1985;

חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א – 1961;

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973.

ביום 22.3.2020, הודיע שר המשפטים [5] כי בשל מצב חירום מיוחד, חלות תקנות 3 עד 5 לתקנות בתי המשפט הנוגעות לסדרי הדין במצב חירום [6] על בתי משפט השלום, על בתי המשפט המחוזיים ועל בית המשפט העליון החל ביום 23.3.2020 ועד ליום 16.4.2020.

משמעות הודעה זו היא כי התקופה שמיום 23.3.2020 ועד ליום 16.4.2020 לא תבוא במניין הימים "לעשיית דבר שבדין או בנוהג". מכאן, כי מועד הגשת הודעת ערעור מס הכנסה על שומה בצו הקבוע בסעיף 153 לפקודת מס הכנסה ומועדי הגשת הודעות המפרשות את נימוקי הערעור ואת נימוקי השומה הקבועים בתקנה 5 לתקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה), התשל"ט 1978– כל אלו יידחו בהתאם לתקופה המנויה. עם זאת, לגבי מועדים שקבע בית משפט בתאריך נקוב, ולא במנין ימים, אין התקנות משנות את המועד. יש צורך לפנות בבקשה לבית משפט, אם רוצים לשנות מועד כזה.

[5] ילקוט הפרסומים 8765, כ:ו באדר התש"ף, 22.3.2020.

[6] תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ"א-1991.

בכל שאלה נוספת הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד (רו"ח) עמראן זועבי ממחלקת המיסים במשרדנו בטלפון 03-7684300 או במייל amran@zes.co.il.

לחצו כאן כדי ליצור עימנו קשר.

דילוג לתוכן