We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

דגשים למשקיעים בנוגע להשקעה בשותפויות מו"פ טרם הנפקה ראשונה

ביום 30.5.2021 פרסמה רשות ניירות ערך דגשים למשקיעים המעוניינים להשקיע בשותפויות מחקר ופיתוח (מו"פ). הודעה זו נועדה להביא לידיעת המשקיעים את המאפיינים הייחודיים של שותפויות מו"פ, הסיכונים הכרוכים בהשקעה בשותפויות אלה וכן חובות הגילוי הנדרשות בתשקיף הנפקה ראשונה לציבור.

מודל הפעילות של שותפויות מו"פ והסיכון הנובע מהשקעה בהן

מטרתה העיקרית של שותפות מו"פ היא השקעה בחברות העוסקות בתחום דרך הנפקה לציבור. ניהול השותפויות נעשה לרוב על-ידי היזמים של אותן השותפויות, שלעתים קרובות משקיעים סכום נמוך בשותפות, אך זכאים לתגמולים שהולכים וגדלים ככל שהשותפות מצליחה, בתמורה לשירותי הניהול שהם מעניקים לה. מודל זה מוביל ל"בעיית נציג" קלאסית, כאשר למנהלי השותפות סיכון נמוך לכישלון ולאובדן רווחים המעודד אותם לקחת סיכונים לטובת הצלחת השותפות שתניב להם רווחים.

טרם ההחלטה להשקיע בשותפויות מו"פ הרשות ממליצה למשקיעים לשים לב, בין היתר, לעניינים הבאים:

  1. לקרוא בעיון את הגילוי שניתן בתשקיף בדבר ניסיונו העסקי הקודם של היזם.
  2. לבדוק מהם דמי הניהול האפקטיביים המשולמים על-ידי השותפות ליזמים ולנושאי המשרה. שיעור דמי הניהול מפורסם בכריכת התשקיף, ודמי הניהול הממוצעים המקובלים עומדים על 2%.
  3. לבדוק בתשקיף מהם דמי היוזמה שהשותפות תשלם ליזמים ומהו מנגנון החישוב שלהם. דמי היוזמה המקובלים עומדים על 20% מתשואות הקרן בכללותה.
  4. לבדוק מהו סכום הגיוס של השותפות. ככל שהסכום גבוה יותר, כך סינון היזמים קפדני יותר וגדלים הסיכויים להצטרפותם של משקיעים מוסדיים ויציבים.
  5. לבדוק מהו סכום ההשקעה של היזם. ככל שהסכום גבוה יותר כך גדל סיכון היזם, ובהתאם משנה הזהירות שינקוט בניהול השותפות.
  6. לבדוק מהי המגבלה הקיימת על מכירת ניירות הערך של היזם. ככל שההגבלה המוטלת על היזם למכור את ניירות הערך שברשותו קשיחה יותר, כך קטן הסיכוי לניהול הכרוך בלקיחת סיכונים מצדו.
  7. לקרוא בקפידה את התיאור בדבר חברות המטרה המוצג בתשקיף. מאפיינים מומלצים שיש לשים אליהם לב הם תחום פעילותה של החברה, שלב הבשלות העסקית שלה (שלב המחקר, שלב הפיתוח וכו'), פוטנציאל הצמיחה, יכולת חדירה לשווקי המטרה ונתוניה הכספיים.
  8. לקרוא בתשקיף את פירוט מדיניות ההשקעה של השותפות ומהם השימושים המתוכננים בכספי ההשקעה שלה.
דילוג לתוכן