We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

בית המשפט העליון הפך את פסק הדין של בית המשפט המחוזי בעניין דלק הונגריה העוסק במיסוי "רווחים ראויים לחלוקה" בעת מכירת מניותיה של חברה זרה

בחודש יולי 2018 סקרנו את פסק הדין שנתן בית המשפט המחוזי בלוד בעניין דלק הונגריה[1]. באותו עניין, פסק בית המשפט המחוזי כי הטבת המס הקבועה בסעיף 94ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, לפיה במכירת מניות, יראו חלק מרווח ההון, בגובה ה"רווחים הראויים לחלוקה" (הרווחים שנצטברו בחברה והתחייבו במס), כאילו חולק כדיבידנד בסמוך למכירה – חלה גם על מכירת מניות חברה זרה שרווחיה התחייבו במס של מדינת חוץ ("מס זר"). קביעה זו של בית המשפט, התבססה בעיקרה על פרשנות תכליתית של דבר החקיקה ועל הרצון ליצור ניטרליות בייצוא הון ו-"אדישות מיסויית" [למעבר לסקירה המלאה].

בחודש שעבר סקרנו פסק דין נוגד[2], שנתן בית המשפט המחוזי בחיפה , בעניין כור סחר בע"מ. באותו מקרה, קבע בית המשפט, בשונה מעניין דלק הונגריה, כי חברה ישראלית שמכרה מניות בחברה זרה שלא שילמה מס חברות בישראל, אינה זכאית להטבת המס הקבועה בפקודת מס הכנסה על "רווחים ראויים לחלוקה" בעת מכירת מניות החברה הזרה. בית המשפט נימק את החלטתו בפרשנות הוראת סעיף 94ב לפקודת מס הכנסה, וקבע כי הן מבחינה לשונית והן מבחינה תכליתית, הטבת המס הקבועה בהוראה זו, אינה חלה על רווחים שלא נכנסו לגדריה של רשת המס הישראלית. מבחינה תכליתית, בית המשפט קבע כי מטרתה של הוראה זו למנוע כפל מס לאחר ששולם מס חברות בישראל ולכן אין להחילה כאשר לא שולם מס חברות בישראל. מבחינת לשונית, הוראה זו קובעת תחולה אך על רווחים ש"נתחייבו במס" בישראל ולכן אינה חלה על רווחים שחויבו רק במס זר [למעבר לסקירה המלאה].

המחלוקת בין בתי המשפט המחוזיים זכתה כעת להכרעה סופית בהלכה של בית המשפט העליון[3]. בפסק דין שניתן בערעור שהוגש לבית המשפט העליון על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בעניין דלק הונגריה, קיבל בית המשפט העליון את הערעור, ובכך ביטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בלוד. בית המשפט העליון נימק את הלכתו זו, בפרשנות מילולית של הוראת סעיף 94ב לפקודת מס הכנסה. בדומה לבית המשפט המחוזי בעניין כור סחר בע"מ, בית המשפט העליון הגיע למסקנה כי הוראת סעיף 94ב לפקודת מס הכנסה הינה ברורה, לפיכך היא אינה מבטאת חסר הדורש השלמה שיפוטית ואינה חלה על רווחים שלא נתחייבו (לשון עבר) במס בישראל.

המצב המשפטי הנוכחי הוא, על כן, כי חברה ישראלית אינה זכאית ליהנות מהטבת המס הקבועה בסעיף 94ב לפקודת מס הכנסה במכירת מניות חברה זרה שלא שילמה מס חברות בישראל.

[1] ע"מ 28212-11-15, ע"מ 14745-07-16 (מרכז) דלק הונגריה בע"מ נ' פקיד שומה נתניה (פורסם בנבו, 9.7.2018).

[2] ע"מ (מחוזי חיפה) 23488-01-18 כור סחר בע״מ נ' פקיד שומה חיפה (פורסם בנבו, 01.12.2019).

[3] ע"א 8511/18 פקיד שומה נתניה נ' דלק הונגריה בע"מ (פורסם בנבו, 26.01.2020).

דילוג לתוכן