We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

ביטול והגבלת הסדרי בלעדיות במרכזים מסחריים

ביום 14.6.2017 פרסמה רשות ההגבלים העסקיים כי הגיעה להסכמה על צו מוסכם לפי סעיף 50ב לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 עם רשת סופר פארם בעניין ביטול והגבלת הסדרי הבלעדיות של הרשת בקניונים ובמרכזים מסחריים.

בשנת 2005 פרסם הממונה על הגבלים עסקיים דאז קביעה בעניין הסדרי בלעדיות במקרקעי מרכז מסחרי. בהסדרים מסוג זה מתחייב בעל הזכויות במרכז המסחרי כלפי בעל עסק, השוכר אצלו מקרקעין לשם ניהול עסקו, כי לא יאפשר למתחרה של העסק גישה למרכז המסחרי. בכך מוקנית לעסק השוכר, לפי דרישתו, בלעדיות באספקת מוצר או שירות במרכז המסחרי ונמנעת התחרות בו. באותו מקרה דן הממונה על הגבלים עסקיים בהסדר בלעדיות במקרקעין שנערך בין קניון הראל לבין בנק דיסקונט, וקבע כי הסדר הבלעדיות האמור עלול להפחית את התחרות בעסקי השירותים הבנקאיים אל מול ציבור הלקוחות ומהווה הסדר כובל (שאין להיות צד לו בלא אישור, פטור או היתר זמני).

חרף קביעה זו, לאורך שנים סופר פארם התקשרה בהסכמי שכירות שהגבילו את יכולתו של המשכיר במרכז המסחרי להשכיר נכס לעסק המתחרה בסופר פארם באותו מרכז מסחרי.

בשנה האחרונה פנתה מכבי שרותי בריאות לרשות ההגבלים העסקיים בטענה שנמנע ממנה לפתוח בית מרקחת בצמוד למרפאת מכבי נוכח הסכם בלעדיות של סופר פארם. בעקבות פנייה זו בחנה הרשות אם יש בהתנהלותה של סופר פארם משום הפרה של חוק ההגבלים העסקיים, אולם בטרם הושלמה הבחינה הושג הסדר עם סופר פארם.

ההסכמות בין רשות ההגבלים העסקיים לסופר פארם עוגנו בצו המוסכם, שבו פורטו ההגבלות שיחולו על סופר פארם, הן ביחס לסניפים קיימים והן ביחס לסניפים חדשים. כך למשל, ביחס לסניף שייפתח לאחר מועד החלטת בית הדין בצו המוסכם, סופר פארם התחייבה שלא להיות צד להסדר בלעדיות במקרקעין, לתקופה העולה על שלוש שנים מיום פתיחת הסניף.

הצו המוסכם כפוף לשימוע ציבורי ולאישור בית הדין להגבלים עסקיים. אם הצו המוסכם יאושר על-ידי בית הדין להגבלים עסקיים ויקוים על-ידי סופר פארם, רשות ההגבלים העסקיים התחייבה שלא לנקוט נגד סופר פארם ונגד נושאי משרה בה צעדי אכיפה בגין הסדרי בלעדיות במקרקעין שסופר פארם צד להם.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן