We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

בחינת גמירות דעתם של צדדים להתקשר בהסכם באמצעות אמוטיקונים  

ביום 24.2.2017 נתן בית המשפט לתביעות קטנות בהרצליה פסק דין שבו כוונת הצדדים להתקשר בהסכם נבחנה באמצעות אמוטיקונים ("אמוג'י") שנכללו בהודעות טקסט (WhatsApp) אשר הוחלפו בין הצדדים.

התביעה הוגשה על-ידי בעל דירה אשר ניהל משא ומתן עם שוכרים פוטנציאליים. לאחר שהשוכרים הפוטנציאליים ביקרו בדירה פעמיים, שלחה לו אחת מהם הודעת טקסט אשר כללה סימנים גראפיים ("אמוג'י"):

לאחר קבלת ההודעה חדל המשכיר מפרסום הדירה והצדדים החלו במשא ומתן לקראת חתימה על הסכם שכירות. במהלך למעלה מחודש הוחלפו בין הצדדים הודעות טקסט לשם סיכום נוסח ההסכם, וביניהן מספר הודעות מרגיעות אשר כללו אמוטיקוני "סמיילי" מצד השוכרת הפוטנציאלית. לבסוף ההסכם לא נחתם, והנתבעים חדלו מלהשיב להודעות ולטלפונים מצד המשכיר.

לטענת המשכיר, בכך שזמן קצר לפני מועד תחילת השכירות הנתבעים חזרו בהם מהסכמתם לשכור את הדירה, הם גרמו לו נזק. לטענת הנתבעים, התגלו בדירה ליקויים אשר הרתיעו אותם משכירתה ואשר הם הבינו שאין בכוונת המשכיר לתקנם. לטענתם, הם הודיעו למשכיר בבירור כי אינם מעוניינים בדירה, והמשכיר מצדו הדגיש לאורך הדרך כי כל עוד לא נחתם ההסכם "שום דבר לא סגור".

ככלל, הסכם שכירות לתקופה של עד חמש שנים יכול להיכרת ללא סיכום בכתב. לצורך הבחינה האם נכרת הסכם יש לבחון את גמירות דעתם של הצדדים להתקשר בהסכם ואת היחס שביקשו הצדדים להעניק למעמד חתימת ההסכם – האם מדובר בהליך פורמלי בלבד או שכוונת הצדדים הייתה כי רק במועד החתימה ייכרת ביניהם חוזה. גמירות הדעת של הצדדים תיבחן באמות מידה אובייקטיביות, על-פי הביטויים החיצוניים במהלך המשא ומתן.

בשנת 1989 נדון בפסיקה מקרה שבו בין הצדדים לא נחתם הסכם בכתב, אולם לאור לחיצות ידיים והרמת כוסיות "לחיים" על-ידי הצדדים נקבע כי נכרת ביניהם הסכם מחייב. במקרה הנדון קבע בית המשפט כי "את הרמת הכוסית של ימים עברו החליפה שליחת סמל גראפי של בקבוק שמפניה". לפיכך, במקרה שבו אחד הצדדים שולח סמלים גראפיים אופייניים המצביעים על חגיגיות, ייתכן שבית המשפט יפסוק כי נכרת בין הצדדים הסכם מחייב.

במקרה הנדון קבע בית המשפט כי לא נכרת בין הצדדים הסכם, וזאת משום שכוונת הצדדים העולה מן ההתכתבויות הייתה כי ההתקשרות תהפוך למחייבת רק במועד החתימה, ומאחר שהצדדים לא סיכמו על מספר פרטים מהותיים בהתקשרות, דוגמת משך השכירות. על אף האמור, נפסק כי השוכרים נהגו בחוסר תום לב, מכיוון שעל אף הספק ברצונם לשכור את הדירה, שלחו למשכיר הודעות מרגיעות שבהן לא ציינו את ספקותיהם ביחס לדירה. עוד נפסק כי ישנן מגוון דרכים להתבטאות של צדדים במשא ומתן, ובעת המודרנית גם לשימוש ב"אמוג'י" עשויה להיות משמעות המעידה על תום ליבו של הצד במשא ומתן.

בפסק הדין משתקף האופן שבו נדרשת הפרשנות המשפטית להתעדכן בהתאם להתקדמות הטכנולוגית ולמשמעויות החברתיות הנובעות ממנה. בהתנהלות עסקית דוגמת משא ומתן יש לקחת בחשבון כי בבחינה עתידית של התנהלותו של צד, בית המשפט עשוי לבחון גם העברת מסרים שאינם מילוליים ומפורשים.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן