We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

אכיפת הסדרים כובלים בשוק המזון

לפי דיני ההגבלים העסקיים, "הסדר כובל" הוא הסדר שבו לפחות צד אחד מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. גם הסדרים שבהם הכבילה נוגעת למחיר שיידרש, יוצע או שישולם או לרווח שיופק, נחשבים הסדרים כובלים. עריכת הסדרים כובלים מהסוגים המתוארים לעיל עשויה להיות מותרת, בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בחוק ובפטורים הרלוונטיים (עוד על הסדרים כובלים ופטורים להם ראו סקירה שפרסמנו בעבר).

ביום 19.8.2018 נתן בית הדין להגבלים עסקיים תוקף לצו מוסכם שאליו הגיעו רשות ההגבלים העסקיים ותנובה[1], שבמסגרתו תנובה הודתה באחריותה לשלושה הסדרים כובלים. עוד הוחלט בצו המוסכם כי תנובה תשלם סכום של 25,000,000 ש"ח ושני נושאי משרה בתנובה שכיהנו בעת הרלוונטית ישלמו קנס בסך 75,000 ש"ח כל אחד.

מחלקת החקירות ברשות ההגבלים העסקיים פתחה בחקירה נגד תנובה בשנת 2012 בחשד לעריכת הסדרים כובלים. בעקבות החקירה ופעולות רשות ההגבלים העסקיים, תנובה הודתה באחריותה לשלושה הסדרים כובלים שנערכו בין השנים 2008 ל-2011. כך, על-פי הודאת תנובה:

1. בחודש אוגוסט 2008 סיכמה תנובה עם רשת הריבוע הכחול כי מחירי המכירה לצרכן של מוצרים מסוימים מתוצרת תנובה יועלו, בעוד שהמחירים שבהם יימכרו אותם מוצרים לרשת הריבוע הכחול יועלו בחלוף יומיים ממועד העלאת המחיר לצרכן.

2. בחודש מאי 2011 סיכמה תנובה עם רשת שופרסל כי מחירי המכירה לצרכן של מוצרי המותגים סנפרוסט, מעדנות ומאמא עוף יועלו במהלך חודש יוני 2011, אולם בפגישה שנערכה בין שופרסל ותנובה במהלך חודש יולי 2011 סוכם כי חרף כוונתה המוקדמת של שופרסל להוריד את מחירי המכירה לצרכן של אותם מוצרים, המחירים לא יורדו עד לשיחה שנקבעה בין הצדדים למועד מאוחר יותר באותו חודש.

3. לרגל חג שבועות בשנת 2011, תנובה הציעה לשופרסל והריבוע הכחול לערוך מבצע בפורמט של מחיר אחיד בקניית גביעי גבינה לבנה מתוצרת שלוש הספקיות המובילות (טרה, תנובה ושטראוס) באופן שיביא לכך שלא תתקיים תחרות מבצעים בין הספקיות.

לפי הצו המוסכם, התשלום שתשלם תנובה יועבר ישירות לצרכנים שרכשו מוצרים מזכים ברשתות השיווק שהושפעו מההסדרים הכובלים, בתקופה שבה נערכו ההסדרים הכובלים.

בהחלטה המאשרת את הצו המוסכם הביא בית הדין בחשבון כי עיקר המעשים המיוחסים לתנובה הם עריכת הסדרים כובלים "אנכיים"[2], אשר מדיניות האכיפה ביחס אליהם, ככלל, היא הטלת עיצום כספי. בנוסף, בין היתר הובאו בחשבון הודאתה של תנובה (אשר צפויה לסייע בהוכחת תביעות ייצוגיות בעניין), גובה הסכום שהסכימה תנובה לשלם (שאינו טעון הוכחת נזק על-ידי הצרכנים) וגובה הקנסות שישלמו נושאי המשרה.


[1] ה"ע 8881-05-18 הממונה על ההגבלים העסקיים נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ.

[2] ראו למשל סקירה שערכנו ביחס להסדרי הכתבת מחיר אנכית כאן.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן