We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

אי-עמידה בתנאי סף של מכרז

ביום 13.2.2020 בית המשפט העליון הכריע בשלושה ערעורים[1] שהוגשו על פסק דינו של בית המשפט המחוזי

עניינו של פסק הדין הוא במכרז פרטי (וולונטרי) שפורסם על ידי האגודה השיתופית נחלת מושבי הגליל, המפעילה, במסגרת מנהלת משותפת עם קק"ל, את פארק התיירות באגמון החולה. עניינו של המכרז בהגשת הצעות לניהול והפעלת מיזם של מערך הסעה באמצעות רכבים תפעוליים חשמליים (רכבי גולף) בשטח האגמון.

משרדנו ייצג את הזוכה במכרז, א.י.י. תיירות ייזום והשקעות בע"מ בהליך בבית המשפט המחוזי ובערעורה לבית המשפט העליון.

התובענה שנדונה בבית המשפט המחוזי, הוגשה על ידי שתי חברות שהצעתן המשותפת במכרז נפסלה על ידי ועדת המכרזים בשל אי עמידתה בתנאי הסף של המכרז, על פיהם נדרש מהמציע להיות בעל ניסיון בהפעלה של מערך הסעה תיירותי.

הדיון התמקד בעיקר בפרשנותם של תנאי הסף – האם די שהחברות (מגישות התובענה והמשיבות לערעורים) יוכיחו כי יש בידיהן מספר רכבים כנדרש וניסיון בהשכרה ארוכת טווח של רכבים כאמור, או שמא עליהן להוכיח יכולת וניסיון בהפעלת מערך הסעה, הכולל תפעול שוטף של השכרה קצרת טווח של רכבים לתיירים המבקרים בפארק, ניהול של עובדי מערך ההסעה, תפעול טכני של הרכבים, מתן מענה למשתמשים ברכבים לאורך ביקורם בפארק ועוד.

בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי נקבע שההצעה שנפסלה עומדת בתנאי הסף של המכרז מאחר שהמשיבות הראו שיש להן ניסיון בהשכרה של רכבים תפעוליים חשמליים ועל כן, ועדת המכרזים לא הייתה רשאית לפסול את ההצעה. הנימוק העיקרי עליו התבסס בית המשפט המחוזי בפסק דינו הינו שעל פי דיני המכרזים, ככלל, יש להעדיף את הפרשנות המקיימת את הצעתן של המשיבות, על פני פרשנות הפוסלת אותה. בית המשפט המחוזי הורה לוועדת המכרזים לדון בהצעות במכרז לגופן תוך הנחת עבודה כי הצעת המשיבות עומדת בתנאי הסף.

האגודה השיתופית שפרסמה את המכרז, קק"ל והזוכה במכרז, שיוצגה על ידי משרדנו, הגישו ערעורים על פסק הדין לבית המשפט העליון אשר קיבל את הערעורים וביטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי.

בית המשפט העליון פסק, כי אכן, כאשר קיים תנאי במכרז אשר ניתן לפרשו בכמה אופנים שהם סבירים במידה שווה ומקיימים במידה שווה את תכלית המכרז, יש להעדיף את הפרשנות המקיימת את הצעות משתתפי המכרז על פני פרשנות הפוסלת אותן, מטעמים של הגינות. אולם, כלל זה איננו חל במקרה הנדון, שכן על סמך כותרת המכרז ותנאי המכרז, קיימת לתנאי הסף פרשנות סבירה יחידה בלבד המקיימת את תכלית המכרז – והיא, שמגיש ההצעה במכרז נדרש להראות כי הוא בעל ניסיון בהפעלה של מערך הסעה – ניסיון שאין למשיבות.

בית המשפט העליון קבע, כי גם אילו היה ספק בדבר מטרת המכרז ופרשנותו, היה באפשרותן של המשיבות להסיר את ספקותיהן באמצעות השתתפות בסיור המציעים שנערך באגמון לפני מועד הגשת ההצעות במכרז, במסגרתו היו אמורים המציעים להיחשף למערך ההסעה הפועל באגמון, והיה באפשרותן לפנות בשאלות הבהרה להפיג את העמימות לכאורה שבתנאי הסף בקשר לניסיון הנדרש.

על כן, ההצעה שנפסלה לא נדונה עוד בפני וועדת במכרזים וזכיית החברה במכרז נותרה על כנה.

[1] עא 5067/19 נחלת מושבי הגליל אגודה שיתופית ואח' נ' קשר ימי בע"מ ואח' [פורסם בנבו].

דילוג לתוכן