We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

אין להטיל עיצום כספי על עוסק שלא יכול להסיר את ההפרה הנטענת נגדו

ביום 24.3.2021 נתן בית המשפט המחוזי בתל-אביב פסק דין[1] בעניין סמכויות האכיפה המנהלית שהוענקו לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. נפסק כי סמכויות אלו, לרבות הסמכות להטיל עיצום כספי על עוסקים, נועדו למטרת אכיפה יעילה, והטלת עיצום כספי על מי שאין בידיו להסיר את ההפרה הנטענת נגדו לא תגשים את המטרה שלשמה נועד העיצום.

באותו עניין הרשות להגנת הצרכן הטילה על חברת בוקינג ישראל[2] עיצום כספי בגין הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן[3], שעניינן בחובה להציג מחיר מלא לצרכן, כולל מע"מ. בוקינג ישראל טענה, בין השאר, כי האתר והיישומון שבהם פורסמו המחירים נמצאים בבעלות חברת בוקינג הולנד[4] ומופעלים על-ידיה. כפי שנטען, בוקינג הולנד מאוגדת תחת הדין ההולנדי, רשומה ויושבת בהולנד, והיא ישות משפטית נפרדת מבוקינג ישראל; לבוקינג ישראל אין אפשרות טכנית, ואף לא סמכות, לפעול באתר וביישומון בכל הנוגע להצגת המחירים.

בית המשפט קבע שהתנהלות הרשות החטיאה את המטרה של אכיפה "יעילה ומהירה", העומדת בבסיס הסמכות להטיל עיצום כספי על עוסק, בהתאם לחוק הגנת הצרכן. על אף טענת הרשות שנמצא קשר עסקי הדוק בין שתי החברות, וגם אם מתקיימים טעמים ל"הרמת מסך" (ביטול עקרון הישות המשפטית הנפרדת בין שתי החברות), נקבע כי אין די בכך כדי להצדיק הטלת עיצום על בוקינג ישראל. זאת, כל עוד לא הוכח שבסמכותה וביכולה של בוקינג ישראל לתקן או להסיר את ההפרה הנטענת ולמנוע הישנותה. הטלת עיצום כספי על מי שאין בידו להסיר את ההפרה, ובענייננו לשנות את אופן הצגת המחיר באתר וביישומון, לא תגשים את המטרה שבהטלת עיצום, ולא תביא ל"כפיית ציות להוראות הדין" ולמניעה של ההפרה.

בית המשפט ביקר את התנהלות הרשות בבחירתה שלא להתייחס ולדון בשאלת הסמכויות והיכולות הטכניות העומדות לרשות בוקינג ישראל לבצע שינוי באופן הצגת הנתונים באתר האינטרנט, על אף שעניין זה נמצא בלב השיקולים הנדרשים להחלטה אם ניתן וראוי להשתמש בכלי האכיפה המנהלית. בהתאם, נקבע שבין אם הרשות מוסמכת לפעול כנגד בוקינג הולנד ובין אם לא, אין לאפשר לרשות לנקוט בהליך אכיפה מנהלי כנגד בוקינג ישראל, שלא הפרה במעשה או במחדל את הוראות הדין, ושאין ביכולתה לתקן את ההפרה הנטענת ולמנוע הישנותה.

[1] ע.א. (ת"א) 49010-05-20 הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נ' בוקינג.קום ישראל הזמנות למלונות אונליין בע"מ.

[2] בוקינג.קום ישראל הזמנות למלונות אונליין בע"מ.

[3] סעיפים 14ג(א) ו-17ד לחוק הגנת הצרכן.

[4] Booking.com B.V

דילוג לתוכן