We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

אופן שערוך החזרי מס בגין רווחי הון ושבח מקרקעין

פסק דין שנתן בית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 10.7.2018[1] דן בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים, שעניינה אופן שערוך החזרי מס רווחי הון ושבח מקרקעין.

לפי הדין, מס רווח הון ומס שבח מקרקעין ששולמו ביתר בדרך של תשלום מקדמה במהלך שנת המס יוחזרו לנישום בצירוף ריבית והפרשי הצמדה ממועד תשלום המס עד מועד החזרת עודף המס. לעומת זאת, לעודף מס רווח הון, שנוכה במקור על-ידי בנק או ברוקר בעת מכירת ניירות ערך סחירים, ייוספו ריבית והפרשי הצמדה מסוף שנת המס בלבד.

במהלך השנה משלם הנישום לרשות המיסים מס רווחי הון – בין אם בדרך של ניכוי במקור ובין אם על-ידי תשלום מקדמה – בסמוך למכירת ניירות ערך, זכויות במקרקעין או נכסים אחרים. לגבי רווח הון במכירת ניירות ערך סחירים המופקדים אצל בנקים וברוקרים בישראל, מנכים הבנקים והברוקרים את המס במקור. מסיבות שונות (כגון ניכוי הוצאות או קיזוז הפסדים) מתברר לעיתים, לאחר סוף שנת המס, כי הסכום ששולם מלכתחילה לרשות המסים עולה על הנדרש. במקרים כאלה מוחזר עודף המס לנישום. במשך שנים נהגה רשות המיסים להשיב לנישומים מס ששולם ביתר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד תום שנת המס שבה שולם המס ביתר, ולא ממועד התשלום בפועל. רק מי שפנה לרשות, ועמד על זכותו לקבל את מלוא הריבית והפרשי ההצמדה, קיבל אותם.

בבקשה לאישור תובענה ייצוגית תקף המבקש את מנהגה זה של הרשות בשלושה סוגי מקרים – החזר עודף מס שבח, החזר עודף מס שנוכה במקור במכירת ניירות ערך שאינם סחירים והחזר עודף מס שנוכה במקור במכירת ניירות ערך סחירים. כבר בתחילת הדיון הגישה המדינה "הודעת חדילה" ובה הודתה כי נהגה שלא כדין ביחס לשערוך שני הסוגים הראשונים של החזרי מס שנגבו ביתר. המדינה התחייבה כי החזרי מס אשר יידרשו ממנה החל במועד הודעת החדילה (בחודש אפריל 2017) יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שבו שילם הנישום את המס העודף ועד למועד השבת עודף המס לנישום. בעקבות הודעת החדילה נדחתה הבקשה לאישור התובענה הייצוגית לגבי שני סוגי החזר אלה.

לבית המשפט נותר לדון בהחזר עודף מס רווח הון במכירת ניירות ערך סחירים, אשר נוכה במקור על-ידי בנקים וברוקרים. בית המשפט פסק כי ביחס לרווחי הון אלה אין תחולה להוראות פקודת מס הכנסה בדבר שיערוך החזר עודף מקדמת מס רווח הון ממועד התשלום. בהתאם לכך, קבע בית המשפט כי המס העודף שנוכה במקור במהלך שנת המס יצטרף לחשבון המס השנתי של הנישום ויוחזר בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מתום שנת המס.

אנו ממליצים למי שקיבל החזר מס רווח הון (למעט במכירת ניירות ערך סחירים בארץ) או מס שבח מקרקעין בעקבות הגשת דוח שנתי על הכנסותיו, ובמיוחד בעקבות דוחות שהוגשו לפני 24.7.2017, לבדוק את אופן שערוך החזר המס. במקרים המתאימים ניתן לפנות לפקיד השומה לקבלת יתרת שערוך החזר המס.


[1] ת"צ (ת"א) 54231-01-17 חוסטצקי נ' מדינת ישראל/משרד האוצר/רשות המיסים בישראל.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן